Algemene voorwaarden

Open in pdf

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid.
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bayon Six zijn alleen deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Van toepassing is de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van een overeenkomst.
1.3 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bayon Six worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Bayon Six ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Begrippen
2.1 Met ‘u’ of ‘jij” wordt bedoeld: de koper. Met ‘Bayon Six’ wordt bedoeld: de verkoper.
2.2. Onder `werkdagen` wordt verstaan: alle dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen en met uitzondering van perioden waarin bij Bayon Six alleen orders geplaatst kunnen worden (en geen verdere orderafhandeling en -levering van deze orders plaatsvindt). De perioden waarin bij Bayon Six alleen orders geplaatst kunnen worden, worden gedurende de periode op de hoofdpagina van de internetsite van Bayon Six (www.bayon-six.com) en op orderbevestigingen aangegeven.
2.2 Onder `schriftelijk` wordt verstaan: communicatie per brief, fax of email.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van Bayon Six zijn vrijblijvend en Bayon Six behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 4.4.
3.2 Bayon Six kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien u redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bayon Six. Bayon Six is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Ook kan aanvullende informatie aan of over de koper worden gevraagd. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bayon Six dit aan de koper mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3.4 In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van (poging tot) fraude of oplichting zal Bayon Six aangifte doen bij de politie. Bayon Six behoudt zich het recht voor via de website verkregen persoonlijke gegevens ten behoeve van aangifte te overleggen aan politie en/of justitie.

Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief btw en eventuele andere belastingen of heffingen en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Betaling dient te geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Bayon Six. 4.3. Betaling kan ook geschieden door middel van een betaling met een kado- of kortingsbon, uitgegeven door Bayon Six. Een cadau- of kortingsbon is maximaal één (1) jaar geldig na datum van uitgifte. Cadeau- of kortingsbonnen kunnen uitsluitend in de webwinkel verzilverd worden. Indien het bestede bedrag lager is dan de waarde van de bon, vervalt het restant bedrag automatisch. Bayon Six cadeaubonnen of tegoedbonnen zijn niet inwisselbaar voor een geldbedrag.
4.4 De koper geeft Bayon Six toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door u gekozen betalingswijze.
4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Bayon Six gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Bayon Six.

Artikel 5. Levering, Transport en Risico
5.1 Bayon Six streeft naar een leveringstermijn van maximaal zeven (7) werkdagen voor voorradige producten. Levering door Bayon Six vindt plaats uiterlijk binnen dertig (30) werkdagen na datum van betaling, tenzij met u schriftelijk een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen dertig (30) werkdagen (of de ander overeengekomen levertermijn) na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Bayon Six. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
5.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.
5.3 Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt, is Bayon Six gerechtigd de gemaakte verzendkosten plus administratiekosten op u te verhalen. Administratiekosten bedragen 15,00 Euro per pakket.
5.4 Bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden nadat de bestelling volledig voorradig is. De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan Bayon Six is verstrekt, door Bayon Six bepaald. Eventuele specifieke wensen van de koper inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de extra kosten daarvan te zullen dragen.
5.5 Risico van beschadiging en verlies van een zending naar de koper wordt door Bayon Six gedragen. Nadat de artikelen aan de koper geleverd zijn (zie artikel 5.2), gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.
5.6 Bayon Six is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Bayon Six verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot de producten gaat al op het moment van levering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Bayon Six geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 U blijft te allen tijden verantwoordelijk voor een zorgvuldig en verantwoord gebruik van geleverde producten. Bayon Six is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan tijdens het gebruik van product(en), tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Bayon Six. Geleverde instructies bij de producten zijn slechts een richtlijn.
8.2 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Bayon Six te melden.
8.3 Indien tijdig is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Bayon Six de desbetreffende producten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten restitueren. Om aan te tonen dat producten niet aan de overeenkomst beantwoorden dient u, indien Bayon Six hier om vraagt, de betreffende producten eerst te retourneren. De kosten voor deze retourzending worden gedragen door Bayon Six. Indien achteraf sprake blijkt te zijn van een ongegronde reclamatie, dan komen alle kosten die daardoor (zijn) ontstaan voor uw rekening.
8.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na levering aan Bayon Six te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking van het product onbeschadigd zijn en geen enkele gebruikssporen vertonen. Door Bayon Six eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.
8.5 Indien u tijdig reclameert, schort dit uw betalingsverplichting niet op. U bent in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde artikelen, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Bayon Six, dan wel tussen Bayon Six en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Bayon Six, is Bayon Six niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bayon Six.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bayon Six in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Bayon Six gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Bayon Six kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Privacy
11.1 De door u ingevulde persoonsgegevens zullen zorgvuldig en vertrouwelijk door Bayon Six worden behandeld en alleen aan derden ter beschikking worden gesteld ten behoeve van betalingstransacties en bezorging of indien dit van rechtswege van ons verlangd wordt.

Artikel 12. Diversen
12.1 Indien u aan Bayon Six schriftelijk opgave doet van een adres, is Bayon Six gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Bayon Six schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
12.2 Wanneer door Bayon Six gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Bayon Six deze Voorwaarden soepel toepast.
12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bayon Six in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bayon Six vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.